Повідомлення

20.12.2021


Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (обрання Голови НР ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»).

 

20.12.2021


Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (звільнення Голови НР ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»).

 

29.04.2021


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», проведених 26.04.2021 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Дяченко І.В.; Головою Лічильної комісії – П’ятковим С.В., членом Лічильної комісії Чухаревим Д.В., членом Лічильної комісії Алферовим А.В.

 

Правління ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

 

 

27.04.2021


Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб)

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

 

20.04.2021


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 26.04.2021, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 20.04.2021 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

22.03.2021


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 26.04.2021, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18.03.2021 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

22.03.2021


Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться (з врахуванням вимог до масових зібрань) 26.04.2021 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42.

Проєкт порядку денного:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.

3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.

4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2020 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2020 рік.

6. Про затвердження річного звіту за 2020 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2020 рік.

7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2020 рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ.

9. Про обрання членів Наглядової ради АТ.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

17951

15773

Основні засоби

743

857

Довгострокові фінансові інвестиції

9599

9599

Запаси

12

12

Сумарна дебіторська заборгованість

104

143

Грошові кошти та їх еквіваленти

7486

5155

Нерозподілений прибуток

7157

4980

Власний капітал

17910

15733

Статутний капітал

8661

8661

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

41

40

Чистий прибуток (збиток)

2177

-191

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

5

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, починаючи з 22 березня 2021 р., кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, прим. № 17-129, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 364-35-84, а також в день проведення Загальних зборів АТ – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, – Голова Правління АТ.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах АТ відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24:00 20.04.2021 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії - Чухарев Д.В., Алферов А.В., встановити строк повноважень Лічильної комісії АТ.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Дяченко І.В., надати їм повноваження на підписання протоколу Загальних зборів АТ.
 3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ, порядок та спосіб затвердження бюлетенів.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2020 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2020 рік.
 6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт за 2020 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Покрити збитки за 2020 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.
 7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2020 рік.
 8. По восьмому питанню: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ.
 9. По дев’ятому питанню: Обрати (переобрати) членів Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» (до 3 (трьох) років).
 10. По десятому питанню: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ у запропонованій редакції, та розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ Генерального директора АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uiic.com.ua.

Інформуємо, що у випадку якщо станом на 20.04.2021 року (дата складання переліку для реєстрації акціонерів у Загальних зборах АТ) акціонер АТ, в т.ч. власник акцій на пред'явника, не здійснить укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою АТ «АЛЬФА-БАНК» або переказ прав на цінні папери на свій рахунок в іншій депозитарній установі відповідно до ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI (із змінами та доповненнями), акціонер АТ не буде мати права голосу на чергових загальних зборах АТ, що відбудуться 26.04.2021 року. Нагадуємо Вам, що АТ відкрило для кожного акціонера рахунок у цінних паперах в АТ «АЛЬФА-БАНК». У зв’язку з цим, необхідно особисто звернутись до Депозитарного відділу АТ «АЛЬФА-БАНК» за юридичною адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100 (тел. 499-44-29), не пізніше 19.04.2021 року.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 01.03.2021 року.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

19.08.2020


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», проведених 17.08.2020 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Дяченко І.В.; Головою Лічильної комісії – П’ятковим С.В., членом Лічильної комісії Чухаревим Д.В., членом Лічильної комісії Алферовим А.В.

Правління ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

 

14.08.2020


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 17 серпня 2020 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.08.2020 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

16.07.2020


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 17 серпня 2020 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 30.06.2020 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

16.07.2020


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться (з огляду на поточний епідеміологічний стан та з врахуванням вимог до масових зібрань) 17 серпня 2020 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42.

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.

3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.

4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2019 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту за 2019 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2019 рік.

7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2019 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

15773

15990

Основні засоби

857

978

Довгострокові фінансові інвестиції

9599

9599

Запаси

12

12

Сумарна дебіторська заборгованість

143

484

Грошові кошти та їх еквіваленти

5155

4914

Нерозподілений прибуток

4980

5171

Власний капітал

15733

15924

Статутний капітал

8661

8661

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

40

66

Чистий прибуток (збиток)

-191

-139

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

7

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, починаючи з 13 липня 2020 р., кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, прим. № 17-129, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 364-35-84, а також в день проведення Загальних зборів АТ – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, – Голова Правління АТ.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах АТ відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24:00 11.08.2020 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії - Чухарев Д.В., Алферов А.В., встановити строк повноважень Лічильної комісії АТ.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Дяченко І.В., надати їм повноваження на підписання протоколу Загальних зборів АТ.
 3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ, порядок та спосіб затвердження бюлетенів.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2019 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2019 рік.
 6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт за 2019 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Покрити збитки за 2019 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.
 7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2019 рік.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uiic.com.ua.

Інформуємо, що у випадку якщо станом на 11.08.2020 року (дата складання переліку для реєстрації акціонерів у Загальних зборах АТ) акціонер АТ, в т.ч. власник акцій на пред'явника, не здійснить укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою АТ «АЛЬФА-БАНК»  або переказ прав на цінні папери на свій рахунок в іншій депозитарній установі відповідно до ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI (із змінами та доповненнями), акціонер АТ не буде мати права голосу на чергових загальних зборах АТ, що відбудуться 17 серпня 2020 року. Нагадуємо Вам, що АТ відкрило для кожного акціонера рахунок у цінних паперах в АТ «АЛЬФА-БАНК». У зв’язку з цим, необхідно особисто звернутись до Депозитарного відділу АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9 (тел. 499-44-29), не пізніше 10.08.2020 року.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 30.06.2020 року.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

20.03.2020


ПОВІДОМЛЕННЯ

про перенесення чергових загальних (річних) зборів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, інформує, що з огляду на встановлення Кабінетом Міністрів України карантину для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), чергові загальні збори АТ, призначені на 21.04.2020 р., скасовуються (переносяться на іншу дату).

Чергові загальні збори АТ (за результатами 2019 року) будуть проведені у строки, передбачені чинним законодавством України, діючим на дату завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про дату, порядок денний та інші умови проведення чергових загальних (річних) зборів АТ, акціонери будуть повідомлені в порядку, передбаченому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про перенесення чергових загальних (річних) зборів затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 20.03.2020 року.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

25.04.2019


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», проведених 23.04.2019 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Дяченко І.В.; Головою Лічильної комісії – П’ятковим С.В., членом Лічильної комісії Чухаревим Д.В., членом Лічильної комісії Алферовим А.В.

Правління ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

25.04.2019

 

25.04.2019


Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова Правлiння

 

 

 

Курський Андрiй Сергiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація  (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01021, м. Київ обл., м. Київ, Кловський узвiз, будинок 9/2, квартира 40

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20036721

5. Міжміський код та телефон, факс

+38 (044) 364-35-84 +38 (044) 364-35-84

6. Адреса електронної пошти

ic@uiic.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.uiic.com.ua

 

25.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2019

припинено повноваження

Член Правлiння

Панова Катерина Миколаївна

 

0.0

Зміст інформації:

23.04.2019 р. на засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Незалежна Сервiсна Компанiя" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 23.04.2019 р.) щодо припинення 23.04.2019р. повноважень Члена правлiння АТ Панової Катерини Миколаївни, на пiдставi її заяви вiд 09.04.2019 р. про звiльнення за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi Голови Правлiння АТ з 19.04.2017 р. (переобрано).

23.04.2019

обрано

Член Правлiння

Шпiлюк Людмила Михайлiвна

 

0.0

Зміст інформації:

23.04.2019 р. на засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Незалежна Сервiсна Компанiя" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 23.04.2019 р.) щодо обрання (призначення) Члена Правлiння АТ Шпiлюк Людмили Михайлiвни, на підставі її заяви від 23.04.2019 р., з 24.04.2019 р. - безстроково (до припинення їх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", Головний бухгалтер; ТОВ "ДИСКОНТ РЕНТА", Головний бухгалтер; ТОВ "ХОЛДІНГ-СІТІ", Головний бухгалтер; ТОВ "КРІСТІНА", Головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуваватиме на посадi Члена Правлiння АТ з 24.04.2019 р.

 

 

22.04.2019


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
які мають право на участь у загальних зборах 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 23 квітня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 17.04.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

20.03.2019


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 23 квітня 2019 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18.03.2019 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

 

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

20.03.2019


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2019 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42.

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.

3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.

4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2018 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2018 рік.

6. Про затвердження річного звіту за 2018 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2018 рік.

7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.

8. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

15990

16136

Основні засоби

978

1176

Довгострокові фінансові інвестиції

9599

9599

Запаси

12

14

Сумарна дебіторська заборгованість

484

466

Грошові кошти та їх еквіваленти

4914

4878

Нерозподілений прибуток

5171

5310

Власний капітал

15924

16063

Статутний капітал

8661

8661

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

66

73

Чистий прибуток (збиток)

-139

-3030

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

10

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, починаючи з 22 березня 2019 р., кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, прим. № 17-129, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 364-35-84, а також в день проведення Загальних зборів АТ – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, – Голова Правління АТ.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах АТ відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 42, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24:00 17.04.2019 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії -  Чухарев Д.В., Алферов А.В., встановити строк повноважень Лічильної комісії АТ.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В., надати їм повноваження на підписання протоколу Загальних зборів АТ.
 3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ, порядок та спосіб затвердження бюлетенів.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2018 рік.
 6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт за 2018 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Покрити збитки за 2018 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.
 7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.
 8. По восьмому питанню: Затвердити статут АТ в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uiic.com.ua.

Інформуємо, що у випадку якщо станом на 17.04.2019 року (дата складання переліку для реєстрації акціонерів у Загальних зборах АТ) акціонер АТ, в т.ч. власник акцій на пред'явника, не здійснить укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою АТ «АЛЬФА-БАНК»  або переказ прав на цінні папери на свій рахунок в іншій депозитарній установі відповідно до ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI (із змінами та доповненнями), акціонер АТ не буде мати права голосу на чергових загальних зборах АТ, що відбудуться 23 квітня 2019 року. Нагадуємо Вам, що АТ відкрило для кожного акціонера рахунок у цінних паперах в АТ «АЛЬФА-БАНК». У зв’язку з цим, необхідно особисто звернутись до Депозитарного відділу АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 (тел. 499-44-29), не пізніше 16.04.2019 року.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 04.03.2019 року.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

23.04.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 364-35-84

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 

20.04.2018 р. на чергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Незалежна Сервiсна Компанiя" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 20.04.2018 р.) щодо:

1. Припинення повноважень (звiльнення) члена Наглядової ради Макарової Валентини Iванiвни, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2016 року. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Обрання Константинова Сергiя Iвановича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 0,000075%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" (пiсля змiни найменування - ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя"), Голова правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Обрання Полiщук Олени Миколаївни на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ» (розмiр пакета акцiй - 41,841543%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 05.04.2014 р. по т.ч. – Всеукраїнський благодiйний фонд «Соцiальне партнерство» (Керiвник), з 16.03.2017 р. по т.ч. – Фонд Черновецького (Директор). Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

4. Обрання Черновецького Степана Леонiдовича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до переобрання (обрання iншої особи) згiдно з ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 57,556863%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" (пiсля змiни найменування - ПрАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя"), Голова Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління
ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»                                                                                                      А.С. Курський

 

23.04.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із значним об’ємом текстів протоколів про підсумки голосування на чергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», проведених 20.04.2018 р., тексти протоколів про підсумки голосування додаються у формі окремого вкладення.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» підписано Головою Тимчасової лічильної комісії – Норець Г.М.; Головою Лічильної комісії – П’ятковим С.В., членом Лічильної комісії Чухаревим Д.В., членом Лічильної комісії Алферовим А.В.

Правління ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

23.04.2018

 

19.04.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного Акціонерного Товариства «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 07.03.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

16.03.2018


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1 (будинок культури Заводу Київхімволокно).

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.

3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.

4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.

6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.

7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.

9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

16136

19270

Основні засоби

1176

1272

Довгострокові фінансові інвестиції

9599

9 604

Запаси

14

93

Сумарна дебіторська заборгованість

466

829

Грошові кошти та їх еквіваленти

4878

7469

Нерозподілений прибуток

5310

8340

Власний капітал

16063

19106

Статутний капітал

8661

8 661

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

73

165

Чистий прибуток (збиток)

-3030

-3107

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

40

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, починаючи з 20 березня 2018 р., кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, прим. №17-129, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 364-35-84, а також в день проведення Загальних зборів АТ – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, – Голова Правління АТ.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах АТ відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1 (будинок культури Заводу Київхімволокно), на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24:00 16.04.2018 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії -  Чухарев Д.В., Алферов А.В., встановити строк повноважень Лічильної комісії АТ.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В., надати їм повноваження на підписання протоколу Загальних зборів АТ.
 3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ, порядок та спосіб затвердження бюлетенів.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
 6. По шостому питанню: Затвердити річний звіт за 2017 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Покрити збитки за 2017 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.
 7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
 8. По восьмому питанню: Достроково припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ.
 9. По дев’ятому питанню: Обрати члена Наглядової ради АТ; переобрати членів Наглядової ради АТ; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, та розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uiic.com.ua.

Інформуємо, що у випадку якщо станом на 16.04.2018 року (дата складання переліку для реєстрації акціонерів у Загальних зборах АТ) акціонер АТ, в т.ч. власник акцій на пред'явника, не здійснить укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  або переказ прав на цінні папери на свій рахунок в іншій депозитарній установі відповідно до ст. 5 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI (із змінами та доповненнями), акціонер АТ не буде мати права голосу на чергових загальних зборах АТ, що відбудуться 20 квітня 2018 року. Нагадуємо Вам, що АТ відкрило для кожного акціонера рахунок у цінних паперах в ПАТ «АЛЬФА-БАНК». У зв’язку з цим, необхідно особисто звернутись до Депозитарного відділу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 (тел. 499-44-29), не пізніше 13.04.2018 року.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 01.03.2018 року.

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

16.03.2018


ІНФОРМАЦІЯ
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

 

У відповідності до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), що відбудуться 20 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 07.03.2018 р., загальна кількість цінних паперів (акцій іменних простих) АТ становить 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук, а кількість голосуючих цінних паперів становить 17 217 636 (сімнадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч шістсот тридцять шість) штук.

 

Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 

 

27.04.2017ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Незалежна Сервісна Компанія»

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 квітня 2017 р. Загальні збори розпочато: о 13-00 годині, закінчено о 16-00 годині за київським часом. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю. Бугая). Дата складення переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», які мають право на участь у Загальних зборах: 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 182 особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 627 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 209 564 простих іменних акцій, що становить 99,35188 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 209 564 голосів, що становить 99,95317 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1.         Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2.         Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.

3.         Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

4.         Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2016 рік.

5.         Про затвердження річного звіту за 2016 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків за 2016 рік.

6.         Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

7.         Про зміну типу АТ (з публічного на приватне).

8.         Про звільнення члена Наглядової ради АТ.

9.         Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

10.       Про переобрання членів Ревізійної комісії АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ.

11.       Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Правління Курський А.С.

Пропозиція:      - Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії - Чухарев Д.В., Алферов А.В.

- Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії - П’яткова С.В.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо першого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0    

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії – Чухарев Д.В., Алферов А.В.

1.2. Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії - П’яткова С.В.

Рішення прийнято.

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Правління Курський А.С.

Пропозиція:      Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В. Голова та секретар Загальних зборів АТ підписують протокол Загальних зборів, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо другого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

2. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В. Голова та секретар Загальних зборів АТ підписують протокол Загальних зборів, протокол про підсумки голосування на Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо третього питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

3. Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Рішення прийнято.

4) З четвертого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2016 рік.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо четвертого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2016 рік.

Рішення прийнято.

5) З п’ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      - Затвердити річний звіт за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

- Покрити збитки за 2016 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо п’ятого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

5.2. Покрити збитки за 2016 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.

Рішення прийнято.

6) З шостого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо шостого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

Рішення прийнято.

7) З сьомого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      - Змінити тип АТ з публічного на приватне.

- Надати Голові правління АТ повноваження (з правом передоручення) щодо підписання та подання необхідних документів, пов’язаних зі зміною типу АТ з публічного на приватне, до державних органів (відділів державної реєстрації, ПАТ «Національний депозитарій України», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів Міністерства юстиції України, органів Державної фіскальної служби України, органів Пенсійного фонду), банківських установ, органів нотаріату, а також щодо здійснення інших необхідних дій, пов’язаних зі зміною типу АТ з публічного на приватне.

Затвердити положення про Наглядову раду АТ, про Ревізійну комісію АТ, про Правління АТ у запропонованій редакції.

- Затвердити наступні дії АТ щодо проведення обов'язкового викупу акцій АТ:

За наявності акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій, АТ зобов'язане викупити належні акціонерові акції на наступних умовах: максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються – 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук простих іменних акцій; строк приймання АТ письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій – 30 днів після прийняття загальними зборами АТ рішення про зміну типу АТ. Строк укладення договору про обов’язковий викуп акцій та сплати акцій – 30 днів після отримання АТ вимоги від акціонера про викуп акцій; ціна викупу – ринкова вартість, визначена на засадах незалежної оцінки та затверджена рішенням Наглядової ради АТ згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно протоколу засідання Наглядової ради АТ від 14 березня 2017 р. ринкова вартість всього пакету акцій АТ в кількості 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук становить 9 114 746,90 (дев’ять мільйонів сто чотирнадцять тисяч сімсот сорок шість грн. 90 коп.) грн., без ПДВ, ринкова вартість однієї акції – в розмірі 0,53 грн. (п’ятдесят три копійки), без ПДВ.

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про зміну типу АТ акціонер, який має намір реалізувати зазначене право обов'язкового викупу, подає до АТ письмову вимогу із зазначенням: ПІБ акціонера (найменування – для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, та додає копії документів, що підтверджують його право власності на акції АТ станом на дату подання вимоги. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера АТ про обов'язковий викуп акцій, АТ здійснює укладення договору та оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер АТ повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов’язковий викуп акцій укладається в письмовій формі на умовах, що затверджуються рішенням Наглядової ради АТ (у разі надходження до АТ вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій АТ протягом 30 днів після проведення цих Загальних зборів). Повноваження щодо підписання договорів про обов’язковий викуп акцій АТ та інших документів, необхідних для здійснення пов’язаних з цим дій, надаються Голові правління АТ (з правом передоручення). Оплата за викуплені акції здійснюється виключно у безготівковій грошовій формі.

- Затвердити наступні дії АТ щодо викуплених акцій (у разі проведення АТ обов'язкового викупу акцій): АТ повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за затверджену ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». До моменту продажу викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо сьомого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

7.1. Змінити тип АТ з публічного на приватне.

7.2. Надати Голові правління АТ повноваження (з правом передоручення) щодо підписання та подання необхідних документів, пов’язаних зі зміною типу АТ з публічного на приватне, до державних органів (відділів державної реєстрації, ПАТ «Національний депозитарій України», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів Міністерства юстиції України, органів Державної фіскальної служби України, органів Пенсійного фонду), банківських установ, органів нотаріату, а також щодо здійснення інших необхідних дій, пов’язаних зі зміною типу АТ з публічного на приватне.

7.3. Затвердити положення про Наглядову раду АТ, про Ревізійну комісію АТ, про Правління АТ у запропонованій редакції.

7.4. Затвердити наступні дії АТ щодо проведення обов'язкового викупу акцій АТ:

За наявності акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій, АТ зобов'язане викупити належні акціонерові акції на наступних умовах: максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються – 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук простих іменних акцій; строк приймання АТ письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій – 30 днів після прийняття загальними зборами АТ рішення про зміну типу АТ. Строк укладення договору про обов’язковий викуп акцій та сплати акцій – 30 днів після отримання АТ вимоги від акціонера про викуп акцій; ціна викупу – ринкова вартість, визначена на засадах незалежної оцінки та затверджена рішенням Наглядової ради АТ згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно протоколу засідання Наглядової ради АТ від 14 березня 2017 р. ринкова вартість всього пакету акцій АТ в кількості 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук становить 9 114 746,90 (дев’ять мільйонів сто чотирнадцять тисяч сімсот сорок шість грн. 90 коп.) грн., без ПДВ, ринкова вартість однієї акції – в розмірі 0,53 грн. (п’ятдесят три копійки), без ПДВ.

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про зміну типу АТ акціонер, який має намір реалізувати зазначене право обов'язкового викупу, подає до АТ письмову вимогу із зазначенням: ПІБ акціонера (найменування – для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, та додає копії документів, що підтверджують його право власності на акції АТ станом на дату подання вимоги. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера АТ про обов'язковий викуп акцій, АТ здійснює укладення договору та оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер АТ повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов’язковий викуп акцій укладається в письмовій формі на умовах, що затверджуються рішенням Наглядової ради АТ (у разі надходження до АТ вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій АТ протягом 30 днів після проведення цих Загальних зборів). Повноваження щодо підписання договорів про обов’язковий викуп акцій АТ та інших документів, необхідних для здійснення пов’язаних з цим дій, надаються Голові правління АТ (з правом передоручення). Оплата за викуплені акції здійснюється виключно у безготівковій грошовій формі.

Затвердити наступні дії АТ щодо викуплених акцій (у разі проведення АТ обов'язкового викупу акцій): АТ повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за затверджену ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». До моменту продажу викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів АТ.

Рішення прийнято.

8) З восьмого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Бєлякової Наталії Іванівни.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо восьмого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

8. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Бєлякової Наталії Іванівни.

Рішення прийнято.

9) З дев’ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Обрати до Наглядової ради АТ: Черновецького Степана Леонідовича, Константинова Сергія Івановича, Макарову Валентину Іванівну.

- Переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до 3 (трьох) років – до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, у запропонованій редакції.

- Встановити винагороду для Голови та членів Наглядової ради АТ в наступному розмірі: розмір винагороди для Голови Наглядової ради АТ – згідно штатного розпису АТ; винагорода для членів Наглядової ради АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).

- Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування

Результати підрахунку голосів щодо дев’ятого питання порядку денного:

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
в члени Наглядової ради АТ

Кількість голосів, відданих за кандидата, методом кумулятивного голосування

1

Черновецький Степан Леонідович

17 209 564

2

Константинов Сергій Іванович

17 209 564

3

Макарова Валентина Іванівна

17 209 564

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

9.1. Обрати до Наглядової ради АТ: Черновецького Степана Леонідовича, Константинова Сергія Івановича, Макарову Валентину Іванівну.

9.2. Переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до 3 (трьох) років – до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, у запропонованій редакції.

9.4. Встановити винагороду для Голови та членів Наглядової ради АТ в наступному розмірі: розмір винагороди для Голови Наглядової ради АТ – згідно штатного розпису АТ; винагорода для членів Наглядової ради АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).

9.5. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

Рішення прийнято.

10) З десятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      Обрати до Ревізійної комісії АТ: Дядюшкіну Олександру Дмитрівну, Глущенко Олександру Володимирівну, Щуревського Олега Віталійовича.

- Переобрати членів Ревізійної комісії АТ строком на 5 (п’ять) років.    

- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ, у запропонованій редакції.

- Винагорода для членів Ревізійної комісії АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).

- Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування

Результати підрахунку голосів щодо десятого питання порядку денного:

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
в члени Ревізійної комісії АТ

Кількість голосів, відданих за кандидата, методом кумулятивного голосування

1

Дядюшкіна Олександра Дмитрівна

17 209 564

2

Глущенко Олександра Володимирівна

17 209 564

3

Щуревський Олег Віталійович

17 209 564

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

10.1. Обрати до Ревізійної комісії АТ: Дядюшкіну Олександру Дмитрівну, Глущенко Олександру Володимирівну, Щуревського Олега Віталійовича. 

10.2. Переобрати членів Ревізійної комісії АТ строком на 5 (п’ять) років.          

10.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ, у запропонованій редакції.

10.4. Винагорода для членів Ревізійної комісії АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).

10.5. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

11) З одинадцятого питання порядку денного:

Автор пропозиції:         Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:      - Затвердити статут АТ в новій редакції та провести його державну реєстрацію.

- Надати Голові правління АТ Курському А.С. повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих цими Загальними зборами АТ.

Вид голосування:         з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо одинадцятого питання порядку денного:

«ЗА» – 17 209 564 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

11.1. Затвердити статут АТ в новій редакції та провести його державну реєстрацію.

11.2. Надати Голові правління АТ Курському А.С. повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих цими Загальними зборами АТ.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з усіх питань порядку денного: У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, відсутні.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

Протокол про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Незалежна Сервісна Компанія» підписано Головою Лічильної комісії - П’ятковим С.В. та членами Лічильної комісії - Чухаревим Д.В., Алферовим А.В.

 

Голова правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

А.С. Курський

26.04.2017 р. 

 
 
26.04.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

(зміна типу АТ з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відбулась згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р.)

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 207-38-88; 207-38-89

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Зміна типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

 

20.04.2017 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" (протокол №б/н вiд 20.04.2017р.) було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни типу товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни типу товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВIСНА КОМПАНIЯ". Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн про акцiонерне товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань — 24 квiтня 2017 року.

 

III. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

А.С. Курський

 
 
 
26.04.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

(зміна типу АТ з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відбулась згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р.)

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 207-38-88; 207-38-89

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

20.04.2017 р. на чергових Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Незалежна Сервiсна Компанiя" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 20.04.2017 р.) щодо:

1. Припинення повноважень (звiльнення) члена Наглядової ради Бєлякової Наталiї Iванiвни, на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2015 року. Часткою в статутному капiталi та акцiями АТ не володiє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Обрання Константинова Сергiя Iвановича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 0,000075%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", Голова правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Переобрання Макарової Валентини Iванiвни на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради не володiє акцiями АТ, є представником акцiонера ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ» (розмiр пакета акцiй - 41,792021%). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 01.08.2001 р. по 30.09.2010 р. – ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ», керiвник сектору пiдготовки договорiв, з 29.07.2013 р. по 29.05.2015 р. – ПП «Архiтектурна майстерня Коляденко», iнженер, з 08.02.2016 р. – ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", фахiвець загального вiддiлу. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

4. Переобрання Черновецького Степана Леонiдовича на посаду члена Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згiдно з ч.2 ст.32 ЗУ "Про акцiонернi товариства" (до 3-х рокiв). Член Наглядової ради є акцiонером АТ, розмiр пакета акцiй у власностi - 57,510263%. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", Голова Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

5. Переобрання Дядюшкiної Олександри Дмитрiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ строком на 5 (п'ять) рокiв. Член Ревiзiйної комiсiї не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 15.10.2012 р. по 21.12.2012 р. – ТОВ «МЖК «Оболонь-Комфорт», головний бухгалтер, з 24.12.2012 р. по 31.05.2016 р. – ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН», економiст, з 01.06.2016 р. – ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН», заступник директора з економiки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

6. Переобрання Глущенко Олександри Володимирiвни на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ строком на 5 (п'ять) рокiв. Член Ревiзiйної комiсiї не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 01.12.2010 р. по 31.10.2013 р. – ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ», Помiчник генерального директора, з 01.11.2013 р. – ТОВ «БРОК-ЕНЕРГIЯ», Заступник генерального директора. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

7. Переобрання Щуревського Олега Вiталiйовича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ строком на 5 (п'ять) рокiв. Член Ревiзiйної комiсiї не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: з 12.01.2010 р. по 30.06.2010 р. - ТОВ «КОЛЕКТ-СЕРВIСIЗ», Провiдний спецiалiст вiддiлу безпеки, з 01.07.2015 р. – ТОВ «КОЛЕКТ-СЕРВIСIЗ», Провiдний фахiвець вiддiлу безпеки. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 

III. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

А.С. Курський

 
 
26.04.2017

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

(зміна типу АТ з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відбулась згідно рішення  чергових загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р.)

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 207-38-88; 207-38-89

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

19.04.2017р. на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Незалежна Сервiсна Компанiя" (далi - АТ) було прийнято рiшення (протокол №б/н вiд 19.04.2017 р.) щодо:

1. Припинення повноважень Голови правлiння АТ Константинова Сергiя Iвановича 19.04.2017р., на пiдставi його заяви вiд 05.04.2017р. про звiльнення за власним бажанням. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Володiє часткою в статутному капiталi АТ - 0,000075%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi Голови Правлiння АТ з 30.11.2010р.

2. Призначення Головою правлiння АТ Курського Андрiя Сергiйовича 20.04.2017р., на пiдставi його заяви про переведення з посади заступника Голови правлiння АТ на посаду Голови правлiння АТ вiд 19.04.2017р. Особа призначається на посаду Голови правлiння АТ на невизначений строк (до переобрання або припинення повноважень). Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Комерцiйнi системи" - директор, ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" - заступник Голови правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

3. Переобрання (продовження повноважень на невизначений строк) члена Правлiння АТ Панової Катерини Миколаївни. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", Головний бухгалтер. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi члена Правлiння АТ з 28.02.2013р.

4. Переобрання (продовження повноважень на невизначений строк) члена Правлiння АТ Антонюка Вiктора Антоновича. Iншi посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", Головний юрисконсульт. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа АТ не надала. Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями АТ. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi члена Правлiння АТ з 22.04.2010 р.

 

III. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

А.С. Курський

 
 
15.03.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

 

Публічне акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая).

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2016 рік.

5. Про затвердження річного звіту за 2016 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків за 2016 рік.

6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік.

7. Про зміну типу АТ (з публічного на приватне).

8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.

9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

10. Про переобрання членів Ревізійної комісії АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ.

11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

19 270

22 571

Основні засоби 

1 272

1 334

Довгострокові фінансові інвестиції 

9 604

9 604

Запаси 

93

82

Сумарна дебіторська заборгованість 

829

1 960

Грошові кошти та їх еквіваленти 

7 469

9 577

Нерозподілений прибуток 

8 340

11 486

Власний капітал 

19 105

22 212

Статутний капітал 

8 661

8 661

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

165

359

Чистий прибуток (збиток) 

-3 107

772

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

40

42

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, починаючи з 20 березня 2017 р., кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, прим. №17-129, заздалегідь погодивши час за телефоном: (044) 207-38-88, а також в день проведення Загальних зборів АТ – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, – Голова Правління АТ.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах АТ відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая), на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 14.04.2017 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков С.В., члени комісії -  Чухарев Д.В., Алферов А.В. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.
 2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ, Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В.
 3. По третьому питанню: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік.
 4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2016 рік.
 5. По п’ятому питанню: Затвердити річний звіт за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку. Покрити збитки за 2016 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.
 6. По шостому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік.
 7. По сьомому питанню: Змінити тип АТ з публічного на приватне. Надати повноваження щодо подання необхідних документів до НКЦПФР та здійснення всіх пов’язаних із цим дій Голові правління АТ (з правом передоручення). У зв’язку зі зміною типу АТ затвердити текст нових положень про Наглядову раду АТ, Ревізійну комісію АТ та Правління АТ у запропонованій редакції.

Згідно з ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер - власник простих акцій АТ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну типу товариства.

Затвердити наступні дії АТ щодо проведення обов'язкового викупу акцій АТ:

За наявності акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій, АТ зобов'язане викупити належні акціонерові акції на наступних умовах:

-           максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються – 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук простих іменних акцій;

-           строк приймання АТ письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій – 30 днів після прийняття загальними зборами АТ рішення про зміну типу АТ. Строк укладення договору про обов’язковий викуп акцій та сплати акцій – 30 днів після отримання АТ вимоги від акціонера про викуп акцій;

-           ціна викупу – ринкова вартість, визначена на засадах незалежної оцінки та затверджена рішенням Наглядової ради АТ згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про зміну типу АТ (у випадку прийняття рішення) акціонер, який має намір реалізувати зазначене право обов'язкового викупу, подає до АТ письмову вимогу із зазначенням: ПІБ акціонера (найменування – для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, та додає копії документів, що підтверджують його право власності на акції АТ станом на дату подання вимоги. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера АТ про обов'язковий викуп акцій, АТ здійснює укладення договору та оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер АТ повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов’язковий викуп акцій укладається в письмовій формі на умовах, що затверджуються рішенням Наглядової ради АТ (у разі надходження до АТ вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій АТ протягом 30 днів після проведення цих Загальних зборів). Повноваження щодо підписання договорів про обов’язковий викуп акцій АТ та інших документів, необхідних для здійснення пов’язаних з цим дій, надаються Голові правління АТ (з правом передоручення). Оплата за викуплені акції здійснюється виключно у безготівковій грошовій формі.

Затвердити наступні дії АТ щодо викуплених акцій (у разі проведення АТ обов'язкового викупу акцій): АТ повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за затверджену ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства». До моменту продажу викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів АТ.

 1. По восьмому питанню: Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Бєлякової Н.І.
 2. По дев’ятому питанню: Обрати нового члена Наглядової ради АТ; переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, та розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ.
 3. По десятому питанню: Переобрати строком на 5 (п’ять) років членів Ревізійної комісії АТ; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ, та розмір їх винагороди; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ, Голову правління АТ.
 4. По одинадцятому питанню: Затвердити статут АТ в новій редакції та провести його державну реєстрацію. Надати Голові правління АТ повноваження (з правом передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих цими Загальними зборами АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uiic.com.ua. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 24.02.2017 року.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») № 50 від 15.03.2017 р.

 

 
Правління ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»
 
25.04.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 207-38-88; 207-38-89

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www.uiic.com.ua

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Член Наглядової ради Романченко Юлія Вікторівна звільнена 21.04.2016 р. за Рішенням, прийнятим черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2016 року). На посаді члена Наглядової ради перебувала з 20.04.2010 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капiталi та акціями акціонерного товариства не володіє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Макарова Валентина Іванівна призначена на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" 21.04.2016 року, до наступного переобрання, за Рішенням, прийнятим черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2016 р.). Протягом останніх п’яти років обiймала посади: з 21.04.2010 р. по 21.04.2015 р. перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя", при цьому з 29.07.2013 р. по 29.05.2015 р. перебувала на посаді інженера ПП «Архітектурна майстерня Коляденко», з 08.02.2016 р. по теперішній час є фахівцем загального відділу ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капiталi та акціями акціонерного товариства не володіє. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

 

III. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правління ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

С.І. Константинов

 


 
 
17.03.2016

Публічне акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ»)

повідомляє:

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 21 квітня 2016 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая).

 

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2015 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2015 рік.

5. Про затвердження річного звіту, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та розподіл прибутку за 2015 рік.

6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2015 рік.

7. Про звільнення члена Наглядової ради.

8. Про призначення члена Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

22  571

22 375

Основні засоби 

1 344 

1 235

Довгострокові фінансові інвестиції 

9 604

9 604

Запаси 

82

86

Сумарна дебіторська заборгованість 

1 960

650

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9 577

10 796

Нерозподілений прибуток 

11 486

10 882

Власний капітал 

 22 212

21 187

Статутний капітал 

8 661

8 661

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

359

1 188

Чистий прибуток (збиток) 

772

3 362

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

42

41

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая) на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 15.04.2016 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 4, заздалегідь записавшись на ознайомлення за телефоном: (044) 207-38-88, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, – Голова Правління АТ Константинов С.І.

Місцезнаходження АТ: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 від 11.03.2016 р.

Голова Правління ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

С.І. Константинов

17.03.2016 р.

 


 
22.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Незалежна Сервісна Компанія"

2. Код за ЄДРПОУ:

20036721

3. Місцезнаходження:

01021, мiсто Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40

4. Міжміський код, телефон та факс:

(044) 207-38-88; 207-38-89

5. Електронна поштова адреса:

ic@uiic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

відсутня

7. Вид особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Член Наглядової ради, Макарова Валентина Іванівна, звільнена 21.04.2015 р. за Рішенням, прийнятим черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2015 року). На посадi члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2010 року.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi акціонерного товариства не володiє.

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.

 

Бєлякова Наталія Іванівна призначена на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Незалежна Сервiсна Компанiя" 21.04.2015 року, до наступного переобрання. Рішення було прийнято черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (Протокол від 21.04.2015 року). Протягом останніх п’яти років обiймала посади: з 15.02.2011 року і по теперішній час обіймає посаду Старшого бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «БРОК-ЕНЕРГІЯ» .

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.

 Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія»

С.І. Константинов

 
 
 
18.03.2015

ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (далі – «АТ») повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 21 квітня 2015 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд.3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая).

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2014 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2014 рік.

5. Про затвердження річного звіту, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та розподіл прибутку за 2014 рік;

6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2014 рік.

7. Про звільнення члена Наглядової ради.

8. Про призначення члена Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

22 375

17 980

Основні засоби 

1 235

1 346

Довгострокові фінансові інвестиції 

9 604

9 604

Запаси 

86

88

Сумарна дебіторська заборгованість 

650

499

Грошові кошти та їх еквіваленти 

10 796

6 439

Нерозподілений прибуток 

10 882

7 520

Власний капітал 

21 187

17 825

Статутний капітал 

8 661

8 661

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1 188

155

Чистий прибуток (збиток) 

3 362

(2 390)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

41

41

       Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою м. Київ, пров. Магнітогорський, буд.3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая) на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 15.04.2015 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ, кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна 4, заздалегідь записавшись на ознайомлення за телефоном: (044) 207-38-88. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, – Голова Правління АТ Константинов С.І.

 
04.03.2014

Публічне акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2014 року о 13:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 15 (Великий зал Палацу культури).

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ.

3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2013 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2013 рік.

5. Про затвердження річного звіту, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік;

6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2013 рік.

7. Про звільнення Голови Ревізійної комісії.

8. Про призначення Голови Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

17980

20510

Основні засоби 

1346

1478

Довгострокові фінансові інвестиції 

9 604

9 604

Запаси 

88

87

Сумарна дебіторська заборгованість 

499

278

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6439

9059

Нерозподілений прибуток 

7520

9910

Власний капітал 

17825

20215

Статутний капітал 

8 661

8 661

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

155

295

Чистий прибуток (збиток) 

2 390

1 243

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17 321 830

17 321 830

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

41

40

 

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, відбудеться у день проведення зборів з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 15 (Великий зал Палацу культури) на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 07.04.2014 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами та матеріалами, які використовуються для підготовки до проведення Загальних зборів АТ кожного робочого дня з 09:00 до 18:00, за адресою м. Київ, вул. Регенераторна 4, заздалегідь записавшись на ознайомлення за телефоном: (044) 207-38-88. Особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами – Голова Правління АТ – Константинов С.І.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кв.40.

 
16.07.2013

Шановні акціонери Товариства!

Відповідно до змін у ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств», від  03.02.2011 р.        № 2994-VI, що набули чинності з  01.03.2011 р., оприлюдненню на сайті Товариства підлягає інформація, що може включати Ваші персональні дані, які підлягають захисту згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, що набрав чинності з 01.01.2011 р.

У зв’язку з викладеним, Товариство просить Вас у 15-денний термін повідомити його про Вашу згоду щодо оприлюднення Ваших персональних даних, та обсяг Ваших даних що підлягають розголошенню.

Ненадання Товариству в визначений термін згоди на розміщення Ваших персональних даних на сайті, буде розцінено як Ваше небажання  щодо оприлюднення Ваших персональних даних.

 

29.04.2013

Шановні акціонери Товариства!

Відповідно до ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства» оприлюдненню на сайті Товариства підлягає інформація, що може включати Ваші персональні дані, які підлягають захисту згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, що набрав чинності з 01.01.2011 р.

У зв’язку з викладеним, Товариство просить Вас у 15-денний строк письмово повідомити про Вашу згоду щодо оприлюднення Ваших персональних даних та обсяг Ваших даних, що підлягають розголошенню.

Повідомлення просимо надсилати за юридичною адресою Товариства.

Ненадання Товариству у визначений строк відповідної згоди, буде розцінено як відмова від оприлюднення Ваших персональних даних на сайті Товариства.

 
05.03.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство “Незалежна Сервісна Компанія”
 2. Організаційно-правова форма емітента - Публічне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 20036721
 4. Місцезнаходження емітента – 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2
 5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (044) 207-38-88; 207-38-89;
 6. Електронна поштова адреса емітента - ic@uiic.com.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - відсутня
 8. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента.

 

 

/p

/p

p