Річні звіти

29.04.2021


02.10.2020


25.04.2019


25.04.2018


26.04.2017


25.04.2016


 
 

27.04.2015


Річна інформація емітента цінних паперів

Приватне акціонерне товариство «Незалежна Сервісна Компанія»

 

 І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Незалежна Сервісна Компанія"

код ЄДРПОУ 20036721

місцезнаходження: 01021, мiсто Київ, Печерський р-н, Кловський узвiз, 9/2, кв. 40.

телефон: (044) 207-38-88

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

http://uiic.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 30687076

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»  проведено 21.04.2015 року о 13:00 годинi за адресою м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 (актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая). 

Кворум на загальних зборах забезпечено - 99,30236% голосів.


Порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.


2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв АТ.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.


3. Про затвердження звiту Правлiння АТ про пiдсумки роботи за 2014 рiк.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.


4. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ за 2014 рiк.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.


5. Про затвердження рiчного звiту, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та розподіл прибутку за 2014 рік.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.

 

6. Про затвердження звiту Наглядової ради АТ про пiдсумки роботи за 2014 рік.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.


7. Про звiльнення члена Наглядової ради.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.

 

8. Про призначення члена Наглядової ради.

Автор пропозиції: Голова Правління Константинов С.І.

 

Прийняті рішення:

  1. Затвердити запропонований склад Лічильної комісії у складі:

Голови комісії - П’яткова C.В.

Членів комісії -  Чухарева Д.В.

                        Алферова А.В.

  1. Обрати Головою Зборів – Голову Правління АТ Константинова С.І., а Секретарем Зборів – Назаренко В.В.
  2. Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2014 рік.
  3. Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2014 рік.
  4. 5.1. Затвердити річний звіт, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

     5.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів.

     5.3. Направити прибуток АТ, отриманий за 2014 рік, на розвиток підприємства та збільшення оборотних коштів, провести відрахування у резервний фонд АТ у розмірі 5 (п’яти) відсотків від чистого прибутку АТ, що складає 168 103 грн. 94 коп.

  1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2014 рік.
  2. Звільнити з посади члена Наглядової ради АТ Макарову Валентину Іванівну.
  3. Призначити на посаду члена Наглядової ради АТ Бєлякову Наталію Іванівну.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами звітного та попереднього років Загальними зборами акціонерів не приймалося. Дивіденди протягом звітного та попереднього років не нараховувались і не виплачувались.

 

 

 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

22 375

17 980

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 235

1 346

Довгострокові фінансові інвестиції

9 604

9 604

Запаси

86

88

Сумарна дебіторська заборгованість

650

499

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 796

6 439

Власний капітал

21 187

17 825

Статутний капітал

8 661

8 661

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10 882

7 520

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 188

155

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,19409

- 0,13797

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,18439

- 0,13797

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

17321830

17321830

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

 

Голова Правління

ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»                                                         С.І. Константинов